Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

Patient Support / Plan Your Visit

Patient Support / Plan Your Visit

บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือการเข้ามาเป็นผู้ป่วยในแบบไม่ได้วางแผน บริการประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา ในการชำระเงินโปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบรับรองประกันสุขภาพหรือบัตร
  • เอกสารอื่นฯ สำหรับบริษัทประกัน โปรดรับทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร ทางโรงพยาบาลจะบอกทันที่หากไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการประกันของท่าน
 • แพทย์จะเขียนรายงาน รายละเอียดการวางแผนรักษาของท่าน
 • 3rd Part Payer Services ระหว่างประเทศจะประสานงานกับผู้ให้บริการ ประกันของท่านเพื่อขออนุมัติการรับประกันการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ทางการแพทย์ต่าง ฯ
 • ผู้ให้บริการจะประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อคุ้มครองทางการแพทย์ ปกติแล้วจใบรับประกันการชำระเงินจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาล กรุงเทพ ภายใน 24-48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ทางประกันจะไม่ออกใบรับประกันเช่น:
  • ขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ให้บริการประกัน
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแอพลิเคชันและ / หรือ ระยะเวลาใน การเข้าพักอาจไม่เพียงพอที่จะให้ประกันเตรียมตัวทันได้
  • ความแตกต่างใน โซนเวลา วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดธนาคาร
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นโยบาย
 • หากยื่นเอกสารไม่ทันทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการกับประกันได้ ในกรณีนี่ผูัป่วยอาจต้องจ่ายเงินเต้มจำนวยเป็นเงินสดแล้ยค่อยเบิกจากประกันในภายหลัง
 • ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพึ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น insurane co-payments อัตราค่าห้องพักที่เกินขีดจำกัดของประกัน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นสายโทรศัพท์และบริการอื่น ฯ
 • ข้อมูลการประกันที่สมบูรณ์ควรถูกส่งระหว่างการเข้าพัก ทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำนินการทางประกันหลังผู้ป่วยถูกปลดออกไปแล้ว