Thai
EN / TH
Hospital Hotline
Call : +662 310-3000
or 1719 (Local calls)

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ตรวจค้นมะเร็งระยะแรกเริ่มวัฒโนสถแบบประเมินความเสี่ยงมะเร็ง


แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งระยะแรกเริ่มในผู้ที่ยังไม่มีอาการของโรค มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง รู้แนวทางป้องกันตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการและรักษาได้ทันในผู้ป่วยระยะแรกจะมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้น

• ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ
• การทำแบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งนี้ "ไม่มีค่าใช้จ่าย" แต่อย่างใด
• ผลการทดสอบในโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น มิได้มุ่งหมาย เพื่อใช้ทดแทนการ
ให้คำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพแต่อย่างใด
• คำแนะนำที่ได้จากโปรแกรมนี้เป็นเพียงผลที่ได้จากการคำนวณจากแบบสอบถามเท่านั้นกรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" หากท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้