แพ็กเกจคลอดบุตร

ค่าใช้จ่ายในแพคเกจคลอดเหมาจ่าย ประกอบด้วย:

 • ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ และค่าห้องเด็กทารกแรกเกิด 1 คน
 • ค่าบริการพยาบาลและการบริการโรงพยาบาล
 • ค่าอาหารมื้อปกติสำหรับมารดา (ยกเว้นนมสำหรับทารก)
 • ค่าธรรมเนียมสูติแพทย์(แพ็กเกจ 1-6) ค่าธรรมเนียม วิสัญญีแพทย์(แพ็คเกจ 2-6 ) และค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์
 • ค่าห้องคลอด เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำคลอด
 • ค่าพยาบาลช่วยผ่าตัดหรือช่วยคลอด
 • ค่ายา และเวชภัณท์ สำหรับมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทารกแรกเกิดไม่มีภาวะผิกปกติ
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ในการเฝ้าระวังอาการของเด็ก 6 ชั่วโมงแรกในวันแรกคลอด
 • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ ได้แก่ CBC ของทารก ได้แก่ ABO grouping, Rh, Screening for KPU, TSH  รวมทั้งค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าวัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มแรก และวิตามินเค
 • ค่าตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • ชุดอุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิด

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขในการรับบริการ:

 • ราคาแพ็คเกจคลอดเหมาจ่ายราคานี้สำหรับหญิงฝากครรภ์ที่ รพ.กรุงเทพหัวหิน ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และมาพบแพทย์ขั้นต่ำ 1 ครั้งก่อนคลอด
 • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนหลังการคลอด เช่น ติดเชื้อหลังคลอด, การให้เลือด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมตามความจริงในอัตราปกติ
 • หากมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับทารก เช่น หอบ ตัวเหลือง ภาวะติดเชื้อ การหายใจผิดปกติ เป็นต้น โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความจริงในอัตราปกติ โดยหักส่วนที่เป็นค่าเหมาจ่ายของแรกคลอดออก
 • แพ็คเกจคลอดปกติ ครอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 37 สัปดาห์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 • กรณีแพ็คเกจคลอดปกติทางช่องคลอด แต่ไม่สามารถคลอดได้ และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด แพคเกจคลอดจะเปลี่ยนเป็น แพคเกจ “คลอดปกติแล้วเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดคลอด “ โดยอัตโนมัติ โดยที่มีราคาสูงกว่า แพคเกจผ่าตัดคลอดธรรมดาอยู่ 5,000 บาท
 • กรณีผู้ป่วยต้องการการผ่าตัดคลอดเอาฤกษ์ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 8.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก  22,000 บาทจากราคาแพ็กเกจ
 • กรณีใช้สิทธิ์ประกัน ท่านไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายได้ และทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่เขียนเอกสารประกันย้อนหลัง กรณีลูกค้าไม่แจ้งสิทธิ์ก่อน เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จ เป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายละเอียด ตามที่บริษัทประกันต้องการได้)
 • ใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษอื่นๆได้
 • โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ติดต่อ โทร. 032-616800
Email : huahin@bangkokhospital.com