การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2016

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ขอเสนอวิดีโอความรู้

เรื่อง การผ่าตัดข้อเข่า และ ข้อสะโพกเทียม และการดูแลเบื้อต้นจากผู้เป็นโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม
โดย นพ.วิทยา พยัคฆพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์