ROBO DOCTOR

"ROBO DOCTOR คุณหมอหุ่นยนต์ นวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง"

          ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาช่วยในการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจขณะนี้คือ การรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) หรือเรียกในรูปแบบที่นำมาใช้ในวงการแพทย์เมืองไทยว่า “ROBO DOCTOR : Remote Precence System”

มีขั้นตอนการทำงาน คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะส่งหุ่นยนต์เข้าไปพบผู้ป่วยแทนแพทย์ โดยแพทย์จะสามารถเห็นสีหน้าอาการของผู้ป่วยได้โดยตรงผ่านทางกล้องที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าหุ่นยนต์ จากนั้นภาพและข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อทันที โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เสียง ภาพเคลื่อนไหว และเว็บไซต์เข้ามาเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลที่ให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลต้นทาง ซึ่งโรงพยาบาลที่ให้คำปรึกษาจะติดตั้ง Control Station ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับการสื่อสารผ่านการเชื่อมโยงของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาจะบังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ผ่าน Joystick ทำให้แพทย์สามารถมองเห็น พูดคุยกับผู้ป่วย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์กับโรงพยาบาลต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค รวมถึงทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน

          การนำ ROBO DOCTOR เข้ามาใช้ในการรักษานั้น ช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงาน และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เหมาะสำหรับพื้นที่หรือโรงยาบาลที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ในสถานที่นั้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ในเวลาเดียวกัน

          ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย์และมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงประเทศในแถบเอเชียและยุโรป ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการขยายบริการไปสู่ระดับนานาชาติ สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคนี้

สอบถามข้อมูลติดต่อ ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719