Dengue ไข้เลือดออก โรคติดต่อหน้าฝน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูฝนเป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ไข้เลือดออก (Dengue) เป็น 1 ใน 10 โรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่น่าจับตามองในช่วงฤดูฝน โดยคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 2558 ประมาณ 70,000 ราย ส่วนใหญ่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มนักเรียนและมีอัตราแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นในวัยผู้ใหญ่

    


ยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) มี 4 สายพันธุ์ โดยส่วนมากการติดเชื้อครั้งที่สองจะมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก เนื่องจากเมื่อติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่ง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้น แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์อื่นได้ อีกทั้งทำให้เชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่นเข้าสู่ร่างกายง่ายขึ้น (Antibody-dependent enhancement of infection)

N-Health พร้อมให้บริการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โดยตรวจดูว่ามีการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) หรือไม่ ด้วยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป พร้อมทั้งการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของไวรัส ซึ่งสามารถแยกสายพันธุ์ได้โดยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวและแม่นยำสูง ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำและนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที

ที่มา: N Health (Healthcare Service Solution)

- See more at: http://bangkokhospital.com/index.php/th/health-tips/dengue-virus#sthash.NNtbjXQU.dpuf