Frist Aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจเฮือก

 1. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง

 2. นั่งคุกเข่าข้างลำตัวของผู้ป่วย

 3. เปิดเสื้อของผู้ป่วยออก

 4. วางส้นมือที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ระหว่างราวนมของผู้ป่วย

 5. เอามืออีกข้างวางทับลงไป

 6. เหยียดแขนตรงตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย

 7. ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ให้หน้าอกยุบลงลึก 5-6 เซนติเมตร

 8. ถอนมือขึ้นให้สุด โดยมือยังแตะกับหน้าอกผู้ป่วยตลอด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง

 9. กดตามจังหวะ 100-120 ครั้งต่อนาที

 10. กดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดกดโดยไม่จำเป็น

 11. กดหน้าอก นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง

 12. หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก

 13. หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง

 14. การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย

   

 

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็กเล็ก(อายุ1-8ปี)

 

 1. จัดท่าให้เด็กนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง

 2. นั่งคุกเข่าข้างลำตัวเด็ก

 3. เปิดเสื้อของเด็กออก

 4. วางส้นมือข้างที่ถนัดที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ระหว่างราวนมของผู้ป่วย

 5. เหยียดแขนตรงตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย

 6. ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ให้หน้าอกยุบลงลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

 7. ถอนมือขึ้นให้สุด โดยมือยังแตะกับหน้าอกผู้ป่วยตลอด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง

 8. กดตามจังหวะ เร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที

 9. (กรณีไม่ประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก) กดหน้าอก นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง

 10. หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก

 11. หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง

 

กรณีประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก

 

หากผู้ช่วยเหลือมีคนเดียว

 

 1. เมื่อกดหน้าอกครบ 30 ครั้ง ให้ช่วยหายใจโดย

 2. ใช้มือของคุณข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น

 3. ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง

 4. เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง จนอกเด็กขยายขึ้น

 5. หลังจากนั้นกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 5 รอบ

 

หากผู้ช่วยเหลือมี2คนขึ้นไป

 

 1. เมื่อกดหน้าอกครบ 15 ครั้ง ให้ผู้ช่วยอีกคนช่วยหายใจโดย

 2. ใช้มือข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น

 3. ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง

 4. เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง จนอกเด็กขยายขึ้น

 5. หลังจากนั้นกดหน้าอก 15 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 10 รอบ

 6. หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก

 7. หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง

 

"การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย"

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็กทารก

 

 1. จัดท่าให้เด็กนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง

 2. นั่งคุกเข่าข้างลำตัวเด็ก

 3. เปิดเสื้อของเด็กออก

 4. (กรณีประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก)

 

หากผู้ช่วยเหลือมีคนเดียว

 

 1. ใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย

 2. ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร

 3. ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง

 4. เมื่อกดหน้าอกครบ 30 ครั้ง ให้ช่วยหายใจโดย

 5. ใช้มือของคุณข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น

 6. ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง

 7. เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง

 8. หลังจากนั้นกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 5 รอบ

 

 หากผู้ช่วยเหลือมี 2 คนขึ้นไป

 

 1. ใช้นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย

 2. นิ้วที่เหลือทั้ง 2 ข้าง โอบรอบลำตัวเด็ก

 3. ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร

 4. ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง

 5. เมื่อกดหน้าอกครบ 15 ครั้ง ให้ผู้ช่วยอีกคนช่วยหายใจโดย

 6. ให้ผู้ช่วยอีกคน นั่งคุกเข่าข้างลำตัวของเด็ก ในด้านตรงกันข้าม

 7. ใช้มือข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น

 8. ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง

 9. เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง

 10. หลังจากนั้นกดหน้าอก 15 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 10 รอบ

 11. (กรณีไม่ประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก) ให้กดหน้าอกอย่างเดียวโดย

 12. ใช้นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย

 13. นิ้วที่เหลือทั้ง 2 ข้าง โอบรอบลำตัวเด็ก

 14. ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร

 15. ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง

 16. กดตามจังหวะที่ผม/ดิฉันนับ 1,2,3,4,5,…

 17. นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง

 18. เมื่อครบ 5 รอบ (กรณีช่วยหายใจ) หรือกดครบ200ครั้ง (กรณีไม่ช่วยหายใจ)

 19. หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก

 20. หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่ไปถึง

 21. การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย

วิธีการรัดกระตุกใต้ลิ้นปี่ กรณีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (Choking Adult)

 

หากผู้ป่วยสามารถพูดหรือไอออกเสียงได้

 • ให้กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอออกเอง

 • รอความช่วยเหลือไปถึง

 • สังเกตอาการของผู้ป่วย

หากผู้ป่วยไม่สามารถพูดหรือไอออกเสียงได้

 • ให้ผู้ป่วยยืน หรือนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิง

 • ผู้ช่วยเหลือยืนด้านหลังของผู้ป่วย

 • โอบมือรอบลำตัวผู้ป่วย

 • กำมือเป็นกำปั้นวางใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือของผู้ป่วย โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน

 • เอามืออีกข้างกุมกำปั้นไว้ให้แน่น

 • กระตุกมือเข้าหาตัวในแนวดันขึ้นบน ให้เร็วและแรง ไปด้านบนและด้านหลัง ให้มีแรงดันในช่องปอดคล้ายการไอ

 • ทำซ้ำติดกันห้าครั้ง

 • ให้ดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่

 • หากยังไม่หลุด ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าสิ่งแปลกปลอกจะหลุดออกมา

หากผู้ป่วยเริ่มไม่รู้สึกตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่”

วิธีการช่วยเหลือกรณี สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กทารกน้อยกว่า 1 ปี (Choking infant)


หากผู้ป่วยสามารถร้องหรือไอออกเสียงได้

 • จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคง

 • กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอออกเอง

 • รอความช่วยเหลือไปถึง

 • สังเกตอาการของผู้ป่วย


หากผู้ป่วยไม่สามารถร้องหรือไอออกเสียงได้

 • ให้ผู้ช่วยเหลือนั่งบนเก้าอี้

 • จับให้ทารกนอนคว่ำหน้าลง ลำตัวอยู่บนท้องแขนของผู้ช่วยเหลือ

 • ให้มือชองผู้ช่วยเหลือจับที่ส่วนคางของทารก

 • ให้ศีรษะของทารกอยู่ต่ำกว่าลำตัวตลอด

 • ใช้ส้นมือตบตรงกลางหลังของทารกระหว่างกระดูกสะบัก 2 ข้าง ทั้งหมด 5 ครั้งติดต่อกัน

 • หลังจากนั้นให้จับทารกนอนหงายบนท้องแขนอีกข้าง โดยวางแขนไว้บนตัก

 • ให้ศีรษะของทารกอยู่ต่ำกว่าลำตัว

 • ใช้นิ้วกลางและนิ้วนานกดแบบกระแทกบนกระดูกหน้าอกของทารกต่ำกว่าระดับหัวนมเล็กน้อย

 • กดกระแทกทั้งหมด 5 ครั้งติดต่อกัน

 • เปิดปากทารกดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาในปากทารกให้เห็นหรือไม่

 • หากไม่เห็นสิ่งแปลกปลอม ห้ามนำนิ้วล้วงเข้าไปในปากของทารก

 • ให้ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 2 ใหม่ จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร.032-616888 หรือ 1719