BANGKOK HOSPITAL STORY

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเป็นสาขาแห่งแรกในภาคตะวันตก ภายใต้การบริหารงานของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาทั้งประเทศตลอดจนต่างประเทศ กว่า 19 สาขา

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบถ้วนและคลอบคลุม เป็นมาตราฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยบริการฉุกเฉินและตรวจทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเร่งด่วนนำทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีทักษะได้รับการฝึกอบรม ในการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉิน มาเป็นอย่างดี

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เปิดให้ดำเนินการอย่างเต็มสมบูรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเภสัชกรที่มีประสบการณ์ ปรารถนาที่จะให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย 50 เตียง ICU 12 เตียง

บริการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ บริการแบบผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป ระบบทางเดินอาหารและตับ อายุรกรรมผิวหนัง เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ กุมารเวช สูติ-นรีเวชศาสตร์ จักษุ– โสต– นาสิก-ลาริงซ์วิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรมทั่วไป

Vision / Mission

ปรัชญา

ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทาง การแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ใน ระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับ สากล เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับ การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีทีี่เหมาะ สมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อ เนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตร- ฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจ สูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้ง- องค์กร

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง ระบบอย่างต่อเนื่อง

Management Team

Weerasak Pongpattanapan

M.D.

CSR Campaign

มูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรา ชนครินทร์ มูลนิธิเวชดุสิตฯได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ 1984 โดยในปี ค.ศ. 1997 กระทรวงการคลัง มีการประกาศฉบับที่ 80 ให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรหรือสาธารณกุศลลำดับที่ 326 มีผลให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินให้มูลนิธิเวชดุสิตฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักภาษีได้ และในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1999 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯไว้ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นพระกรุณาต่อมูลนิธิฯ อย่างใหญ่หลวง Insert Video รู้จัก"มูลนิธิเวชดุสิตฯ" โดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานมูลนิธิเวชดุสิตฯ https://youtu.be/QNDN0WZmqI4 ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ อาคาร E ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-310-3071 แฟกซ์ 02-310-3255 e-mail : vejdusit@bgh.co.th website : www.vejdusit.org

Contact Us

โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ที่อยู่ :
888 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร :
(+66) 32 616-800 1719 (local mobile calls only)
Email :
huahin@bangkokhospital.com
Google Maps :
View Map
GPS :
12.5538425,99.9586074