คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานการดูแลและการจัดการระดับสากลจาก Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขานั้น มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอให้มีความพร้อมเพื่อครอบคลุม 

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟ
  • ทันตกรรมบูรณะ ช่องปากและใบหน้า
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
  • ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก
  • ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว
  • เวชศาสตร์ช่องปาก
  • ทันตกรรมบูรณะ หรือทันตกรรมตกแต่ง ด้วยเทคโนโลยี Zoom Whitening
  • ทันตกรรมทั่วไป