Centers and Clinics /

คลินิกสูตินรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ดูแลคุณด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอดและการแนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง