การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การดูแลผู้ป่วยและที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ประจำครอบครัว สามารถให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน โรคเรื้อรังต่างๆ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ

คลินิกและสาขาการบริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
  • อายุรกรรมผู้สูงอายุ
  • คลินิกโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำไขมันในเลือดสูง

รังสีวิทยา ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการรักษาด้วยรังสีร่วมรักษา มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย เช่น การตรวจทั้งร่างกาย การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจไต การตรวจกระดูก/ปอด/ต่อมไทรอยด์/ตับ/กระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น ซึ่งรายงานผลโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ