Centers and Clinics /

การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การดูแลผู้ป่วย ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ