คลินิกโรคปอด และระบบทางเดินหายใจกรุงเทพหัวหิน

คลินิกโรคปอดกรุงเทพ ได้จัดโครงสร้างในการให้บริการ เพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษา การตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคปอด แบบครบวงจร ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางโรคปอดโดยเฉพาะ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการอบรม เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ ทางโรคปอดเป็นพิเศษ ซึ่งบุคลากรทุกคน จะได้รับการอบรม ให้มีความรู้เฉพาะทาง ที่ตนเองต้องนำมาใช้ปฏิบัติ วัตถุประสงค์หลัก ของศูนย์โรคปอด คือ การช่วยให้ผู้ป่วย พ้นจากความทุกข์ทรมาน จากอาการเจ็บป่วย มีการฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์โรคปอด เน้นถึงการบริการผู้ป่วยร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่ทุกๆ คนของศูนย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การบริการอย่างดีที่สุด และคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่ได้ต่อเงินที่ผู้ป่วยต้องจ่ายไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการบริการ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คลินิกโรคปอดกรุงเทพ เน้นถึงการเพิ่มความรู้ และศักยภาพของบุคลากรของศูนย์ทุกคน จะต้องมีเวลาที่จะเรียนหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มาใช้อยู่ตลอดเวลา และทางศูนย์ยังได้มีการประเมิน ประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ในการรักษา และความพึงพอใจ อย่างสูงสุดของผู้ป่วย เป็นสำคัญมาโดยตลอด

การดูแลผู้ป่วยศูนย์โรคปอด นอกจากจะเน้นถึงการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย แล้วยังฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยมีบริการอย่างครบวงจรด้วยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางโรคนี้โดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรคและให้แผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยเข้ามาหา ให้การรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอย่างเฉียบพลัน และให้แผนการรักษาและเพิ่มสมรรถภาพหลังจากผู้ป่วยฟื้นไข้ โดยทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนั้นแล้วยังได้ดูแลถึงโรคอื่นที่อาจเกิดร่วมกับผู้ป่วย ให้การดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสม ให้การดูแลเรื่องสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกาย โดยแพทย์ทางโรคปอดจะพิจารณาดูว่าปัญหานั้นตนเองสามารถดูแลได้หรือไม่ ถ้าเกินความสามารถจะส่งไปปรึกษาแพทย์เฉพาะโรคนั้นร่วมดูแลด้วย

คลินิกโรคปอดกรุงเทพ มีศักยภาพที่จะการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคปอด อย่างทันสมัยโดยมีเครื่องมือทางการแพทย์ และความรู้ของบุคลากรที่มีมาตราฐาน เทียบเท่ากับสถาบันทางการแพทย์ทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และยุโรป เช่นการวินิจฉัยโรคของปอด และหลอดลมโดยการส่องกล้องที่เรียกว่า Fiber Optic Bronchoscopic Examination การตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอก Thoracoscopic Examination และการเจาะหาชิ้นเนื้อออกมาตรวจโดยใช้ Needle Biopsy หรือการตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ Laparoscopic Examination and Biopsy

ศูนย์โรคปอดมีแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมดูผู้ป่วยโรคปอด ถ้ามีความจำเป็น เช่น

ศัลยแพทย์ที่ชำนาญทางด้านทรวงอกเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการรักษาโรคและให้การผ่าตัด

อายุรแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็ง และมีรังสีแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านการรักษาโรคมะเร็งเป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำ และรักษาในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอด 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดให้คำแนะนำและร่วมรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด และของร่างกายทั่วๆไป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้ที่จะเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ และรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคปอดซึ่งเกิดจากโรคภูมิแพ้

โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์พลัดกันออกตรวจ ในกรณีที่แพทย์เจ้าของไข้ไม่ได้ออกตรวจในวันนั้น ทางศูนย์จะจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นดูแลชั่วคราวถ้าผู้ป่วยต้องการ