Centers and Clinics /

ปอด และระบบทางเดินหายใจ

ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง และมลพิษเช่นในปัจจุบัน โรคภูมิแพ้และหอบหืดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น ทำให้ปริมาณของผู้ป่วยของโรคนี้เพิ่มขึ้น