คลินิคโรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพหัวหิน

มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล วิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการฉับไวและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังกายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเอง ภายใต้คำแนบนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

การบริการครบวงจร


 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
 • ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ Endoscopy Center ศูนย์ส่องกล้องครบวงจร 4
 • รักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery ครอบคลุมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี
 • ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์เพื่อปรึกษาแพทย์หรือใช้บริการได้ทันที

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ในกรณีดังนี้


 • สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา 
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


 • โรคทางเดินอาหารในเด็ก Pediatric GI 
 • โรคกระเพาะอาหาร Peptic Ulcer
 • โรคลำไส้อักเสบ Colitis
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร Esophageal Cancer
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer
 • โรคมะเร็งตับ Liver Cancer
 • โรคไวรัสตับอักเสบ Hepatitis
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา Alcoholic Liver Disease 
 • โรคตับแข็ง Liver Cirrhosis
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร GI Infections
 • ท้องเสีย Gastroenteritis
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง Irritable Bowel Syndrome, Constipation
 • โรคตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ Gallstones, Cholangitis 
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี Cholangio Carcinoma

เทคโนโลยีทันสมัย


 • การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยไม่ต้องดื่มหรือฉีดสารทับรังสี 
Ultrasonography เช่น Ultrasound upper abdomen ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต
 • การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยดื่มหรือฉีดสารทึบรังสี
  • การตรวจ Barium swallowing การตรวจดูการกลืนและการสำลัก ตรวจดูการบีบตัวของหลอดอาหาร ตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร
  • การตรวจ Upper GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร หลอดอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารทั้งหมด และลำไส้เล็กส่วนต้น
  • การตรวจ Long GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทั้งหมด ดูการอักเสบของลำไส้เล็กและความผิดปกติอื่นๆ
  • การตรวจ BE (Barium Enema) ตรวจดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ 
 • Computerrised Tomography (Spiral CT Scan) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหารเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด 
  • Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
  • Sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  • Polypectomy การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • EVS, EVL (Endoscopic variceal treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร โดยการฉีดยาหรือรัดเส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง
  • PEG (Percutaneous endoscopic gastrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้องเพื่อหลีกเลี่องการผ่าตัด 
  • Diagnostic RECP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนโดยการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งของท่อน้ำดี ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ฯลฯ
  • Therapeutic ERCP (Sphincterotomy, Stone extraction) การตรวจรักษาท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง