Centers and Clinics /

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวชให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด