แผนกหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 14 เตียง ซึ่งมีการจำแนกการดูแลเฉพาะด้าน ภายใต้การดูแลโดยแพทย์และพยาบาล ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วย ห้องพักที่สะอาด และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ความรวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยกรุงเทพได้จัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายร่วมกับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง