Centers and Clinics /

การส่งเสริม และดูแลสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป