Centers and Clinics /

สมอง และระบบประสาท

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้มีบริการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คลินิกหลอดเลือดสมองและระบบประสาท เน้นการบริการ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้