HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

รายการตรวจพิเศษ สำหรับผู้ที่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (Preventive Heart Check up - Option 1 & 2)

 
การตรวจเช็กหัวใจ ทั้งโครงสร้าง กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจว่าทำงานสัมพันธ์กันมากแค่ไหนนั้นมีความสำคัญ หากอายุยังไม่มาก ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่พบปัจจัยเสี่ยง ทั้งเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สามารถดูแลตนเองได้ตามปกติ แต่หากพบปัจจัยเสี่ยงเช่น ไขมัน ความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือมีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเช็กสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปีกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจเพื่อดูแลหัวใจให้แข็งแรงไปอีกนาน

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดทำรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ จากการตรวจสุขภาพประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

 

รายการตรวจ

Preventive Heart
Option 1
*

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
 

Preventive Heart
Option 2*

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า 1 ข้อ
.

ชาย / หญิง ชาย / หญิง
พบแพทย์ตรวจสุขภาพหัวใจ Physical Examination

การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Carotid Doppler
วัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Vascular Screening (ABI)
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยไม่มีการฉีดสารทึบรังสี
MRI without contrast for coronary artery scan or LV function
การถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมอง
ด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
IMG-M.R.A. Brain (only) (Location: Cardiac Imaging)
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan
ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด
CV CTA 256 Silice Calcium Scoring Package
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan 
CV CTA 256 Silices CORONARY & CAC -
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ด้วย 256-Slice CT Scan 
CV CTA 256 Silices Whole Aorta -
อัตราค่าบริการ 22,400 55,800
*การตรวจสุขภาพหลอดเลือดหัวใจสามารถประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมในระยะเวลา 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับอาการ และพยาธิสภาพของหลอดเลือดของผู้ป่วย

เงื่อนไขการรับบริการ
  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพหัวใจ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โทร. 02-755-1487-8
หรือ Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
Email :info@bangkokhospital.com