HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

ตอกย้ำความเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยาย ให้ความรู้เรื่องโรคลิ้นหัวใจ ภายในงานวิชาการใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น!


ตอกย้ำความเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยาย ให้ความรู้เรื่องโรคลิ้นหัวใจ ภายในงานวิชาการใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น!
อ่านเพิ่มเติม