HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

เกร็ดความรู้สุขภาพหัวใจ

ออกกำลังกายอย่างไรหลังเคยเกิดหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากเกิดอาการหัวใจวาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายจะไม่พอเพียง หากได้รับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมงแรก อันตรายหรือความเสี่ยงต่อชีวิตอาจลดลง และสามารถกลับไปทำงาน หรือใช้ชีวิตปกติได้ แต่การเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะอาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำได้อีก  มีการวิจัยพบว่าการออกกำลังกายมีผลให้คนที่เป็นโรคหัวใจ มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล แต่เราจะออกกำลังกายอย่างไร  เพื่อให้ไม่เกิดความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดต่อหัวใจ  ดังนั้นการเตรียมตัวในการออกกำลังกายจึงสำคัญ


การเตรียมตัวเพื่อออกกำลังกายในคนไข้หลังเคยมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันควรปฏิบัติดังนี้
  • ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย  หลังจากมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจต้องใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูหลายสัปดาห์ก่อนที่ร่างกายจะกลับมาทำงานได้ปกติ แพทย์อาจจะให้ตรวจ stress test ก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกาย เพื่อประเมินความสามรถของการทำกิจกรรม แพทย์อาจแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับสุขภาพแต่ละบุคคล
  • ออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรออกกำลังกายแบบที่ร่างกายใช้ออกซิเจน ( Aerobic exercise) เช่นการเดิน  วิ่ง ปั่นจักรยาน  หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise) เช่น การยกเวท การวิดพื้น โดยหลักการการออกกำลังกายต้องค่อยเป็นค่อยไป ในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกควรเดินในที่ราบ  เริ่มจาก 15-30 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาจนไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
  • การเล่นกีฬา อาจพิจารณาหลัง 4 สัปดาห์และควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสมควรเล่นกีฬาชนิดใดได้บ้าง และควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่ร้อน หรือเย็นเกินไป เพราะจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น
  • สังเกตุตัวเองก่อนและหลังออกกำลังกาย ถ้ามีอาการผิดปกติ รู้สึก เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ มึน หายใจไม่อิ่มควรหยุดออกกำลังกายทันที ถ้าอาการไม่หายไปหลังจากหยุดพักควรรีบไปพบแพทย์ หรือเรียกรถพยาบาลทันที