HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

การรักษา

การตรวจ ABI เพื่อดูสภาพเส้นเลือดที่ขา

ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั้งร่างกาย (Total Body Vascular)
 

  • เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับโรค Peripheral Vascular Disease (PVD) ที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ ขาทำได้โดยการวัดดัชนีความดันที่ข้อเท้า เปรียบเทียบกับค่าความดันของแขนในแต่ละข้าง (Ankle Brachial Pressure Index, ABI) เพื่อตรวจดูว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดข้างนั้นๆ หรือไม่ ภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบเป็นอาการแสดงที่สำคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัว หรือพบมีไขมันเกาะแทรกในหลอดเลือด ทั้งระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีโอกาสพบได้ประมาณ 12 % ของแต่ละช่วงอายุ ในผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบนั้น ไม่ว่าจะมีประวัติอาการสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่าๆ กัน
  • ค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงควรมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 ค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่น้อยกว่า 0.9 แสดงว่าน่าจะมีปัญหาการอุดตัน และถ้าตรวจเพิ่มเติมโดยการถ่ายภาพรังสีหลังการฉีดสีในเส้นเลือดแดงแล้ว ผลที่ได้พบว่า 95 % มีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
  • การตรวจวัดค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง หรือแขนขาอ่อนแรงและมีอาการปวดมากเมื่อออกกำลังกาย จะมีค่าการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.8 ในกรณีนี ควรปรึกษาแพทย์ระบบหลอดเลือดเพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม และในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนแสดงอาการเนื้อเยื่อส่วนปลายของขาขาดเลือดไปเลี้ยงจนเกิดอาการเนื้อเยื่อเน่าตายนั้น มักมีค่าการแข็งตัวของหลอดแดงต่ำกว่า 0.5 ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบทำการรักษาทันที

 

การปฏิบัติตัวก่อน/หลังการรักษา

 

  1. เมื่อทำการวัดผู้ป่วยต้องนอนราบ โดยระดับของแขนและขา อยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
  2. ให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายที่สุด และไม่ควรพูดคุย สัมผัส Cuff หรือขยับแขนขาขณะที่ทำการตรวจวัดเพราะจะทำให้ค่าที่วัดได้ไม่เที่ยงตรง และยังทำให้ใช้เวลาในการวัดจนกว่าจะได้ค่านานขึ้นกว่าที่ควร เนื่องจากต้องทำการวัดซ้ำ
  3. หากผู้ป่วยแจ้งว่าเจ็บ หรือผิดปกติใดๆ ขึ้นระหว่างทำการวัด ให้หยุดเครื่องโดยใช้ปุ่ม STOP
  4. สำหรับผู้ป่วยที่มีการใส่เหล็กดามกระดูกที่แขนหรือขา ไม่สามารถทำการตรวจวัดค่าได้


ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั้งร่างกาย (Total Body Vascular)

ชุดที่ 2 การตรวจ Carotid เพื่อดูเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง

ชุดที่ 3 การตรวจ Aneurysm Screening เพื่อดูเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองบริเวณหน้าอกและช่องท้อง 

ชุดที่ 4 การตรวจ M.R.A Brain เพื่อดูสภาพเส้นเลือดสมอง 

 

Total Body Vascular 4โรค