HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคหัวใจและการรักษา

DISEASE TYPE

ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)

ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) เป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือด ชั้นใน หนาตัวขึ้นเรื่อยๆ มีไขมันไปสะสมระหว่างหลอดเลือด กลายเป็นไขมันในเลือดสูง จนในที่สุดทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการของอวัยวะต่างๆ ขาดเลือดเกิดขึ้น
โอกาสในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ได้แก่ ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ที่มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เครียด น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคของหลอดเลือด
อาการ
 • อาการ ของโรคหลอดเลือดแข็งขึ้นกับความรุนแรงของการตีบตัน และขึ้นกับว่าเส้นเลือดที่ตีบตันนั้น เกิดขึ้นกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนใด
 • ถ้าเกิดขึ้นกับหลอดเลือดหัวใจจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีการ เจ็บจุกแน่นหน้าอก ขณะออกกำลังกาย หรืออาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลันได้
 • ถ้าเกิดขึ้นกับหลอดเลือดสมอง จะทำให้เกิดภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ อาจมีอาการแขนขาอ่อนแรง เดินเซ เวียนศีรษะ เห็นภาพซ้อนหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต  จะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
 • ถ้า เกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา จะทำให้เกิดอาการปวดน่องเวลาเดินไกล ๆ ถ้าเป็นมาก ๆ อาจทำให้นิ้วเท้าขาดเลือดจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาได้

ไขมันในเลือดสูง “Early detection”

การตรวจค้นหาวินิจฉัย ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคโดยที่ยังไม่แสดงอาการจะช่วยให้เราทราบว่า ผู้ใดมีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว  (เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. กล้ามเนื้อหัวใจตาย, อัมพฤกษ์ อัมพาต, นิ้วเท้าตาย เป็นต้น) เพื่อจะได้ทำการป้องกัน และลดอัตราการเกิดโรคเหล่านั้นได้ในอนาคต
 
ไขมันในเลือดสูง การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
ABI (Ankle – Brachial Index) เป็นการตรวจวัดความดันโลหิตของแขนและขาและขาทั้ง 4 และนำความดันโลหิตของขามาเปรียบเทียบกับความดันโลหิตของแขน จะได้ตัวเลขออกมาเป็น Index ซึ่งคนปกติจะมี Index ต่ำกว่า 0.9 – 1.3  ถ้าความดันโลหิตของขาน้อยกว่าความดันโลหิตของแขน หรือ Index ต่ำกว่า 0.9 แสดงว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ก็ตาม และบุคคลเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าคน ทั่วไป จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันมิให้เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นในอนาคต รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดเลือด ซึ่งทำให้เกิดความพิการได้ ส่วนการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นนั้นสามารถกระทำได้ในบุคคลผู้มีปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดโรคของหลอดเลือดได้แก่
 • อายุมาก
 • ไขมันในเลือดสูง
 • สูบบุหรี่
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคอ้วน
 • มีอาการที่สงสัยว่ามีการตีบตันของหลอดเลือด เช่น ปวดขาขณะเดิน, เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
 • ตรวจพบมีความผิดปกติของขา เช่น แผลที่ขาเรื้อรัง เพื่อที่จะได้ให้การป้องกันการเกิดภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตขึ้นได้ในอนาคต
การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแข็ง ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหลอดเลือดตีบ โดยเฉพาะของแต่ละอวัยวะนั้นคงไว้ให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาวินิจฉัยเป็นผู้ส่ง ตรวจ เพื่อการรักษาต่อไป เช่น
 • CT angiography ของหลอดเลือดส่วนต่าง ๆ
 • MRA
 • Coronary angiography
 • Carotid and cerebral angiography
 • Renal angiography
 • Peripheral angiography เป็นต้น

Rating

คะแนนโหวต: 9.5 of 10, จากจำนวนคนโหวต 636 คน