HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 บริการทางการแพทย์

การวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

การตรวจอัลตราซาวนด์การไหลเวียนของหลอดเลือดแดงใหญ่ไปเลี้ยงสมองที่คอ (CAROTID DUPLEX ULTRASOUND TEST)

Carotid Duplex Ultrasound Test, อัลตราซาวนด์, หลอดเลือดแดงใหญ่

การตรวจอัลตราซาวนด์การไหลเวียนของหลอดเลือดแดงใหญ่ไปเลี้ยงสมองที่คอคืออะไร

เมื่อเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอ (Carotid Artery) มีการสะสมของคราบไขมันและแคลเซียม (Atherosclerotic Plaque) มากขึ้นจะทำให้เส้นเลือดดังกล่าวเริ่มมีการตีบตันและการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้จะสามารถตรวจพบลักษณะของคราบไขมันสะสมและการไหลเวียนที่ลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง โดยอาศัยลักษณะภาพสะท้อนคลื่นเสียง และตรวจจับหาการไหลเวียนเพื่อบอกว่าจะมีหรือไม่มีการตีบตันของเส้นเลือดดังกล่าว รวมถึงความรุนแรงของการตีบตันได้ ซึ่งการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวนี้ใช้หลักการของอัลตราซาวนด์ซึ่งเป็นการตรวจที่ Non-Invasive ปลอดภัยและไม่เจ็บตัว ไม่มีการใช้รังสีและสารทึบแสง
 

ข้อบ่งชี้
 
 1. เพื่อคัดกรองหาการตีบและการไหลเวียนผิดปกติของหลอดเลือด Carotid Artery รวมไปถึงแขนงหลักของหลอดเลือดดังกล่าว ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด เช่น
  • คนที่มีประวัติการตีบตันของหลอดเลือดบริเวณอื่น
  • คนไข้เบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ไขมันในเลือดสูง
  • สูบบุหรี่
  • ประวัติครอบครัวเป็นเส้นหัวใจหรือเส้นเลือดสมองตีบ
  • คนอ้วน
  • คนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
 2. ในผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบทั้งแบบชั่วคราวและแบบอัมพฤกษ์ อัมพาต
 3. เพื่อประเมินหาจุดตีบตัน ปริมาณ และตำแหน่งของหลอดเลือดที่ตีบตันในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
 4. ในผู้ป่วยที่มีเสียงฟู่ของหลอดเลือดแดงที่คอผิดปกติ (Carotid Bruit) ที่สงสัยเส้นเลือดตีบ
 5. เพื่อประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ
 6. เพื่อหาความหนาของหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intimal Media Thickening IMT) เพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 7. เพื่อติดตามผลและตำแหน่งของ Stent ในผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วย Carotid Stent แล้ว

Carotid Duplex Ultrasound Test
 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
 
 • สวมเสื้อผ้าที่สบายตัว ไม่รัดบริเวณคอหรือเสื้อผ้าที่ทางแผนกจัดเตรียมไว้ให้
 • ถอดอุปกรณ์การแต่งกายและเครื่องประดับทุกชนิดบริเวณคอที่จะทำการตรวจ
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
 
 • เครื่องอัลตราซาวนด์
 • หัว Probe อัลตราซาวนด์ที่ใช้ในการตรวจ
 • Gel และสารหล่อลื่นหัวตรวจ
 
ขั้นตอนการตรวจ

ผู้รับการตรวจจะถูกขอให้นอนลงในท่านอนหงายหนุนหมอนและผู้ทำการตรวจจะทำการตรวจด้วยหัว Probe ทั้งสองข้างของหลอดเลือด Carotid ผู้รับการตรวจจะถูกขอให้หันหน้าทิศทางตรงกันข้ามกับข้างที่จะทำการตรวจ ผู้ทำการตรวจจะใช้เจลเย็นบริเวณที่ตรวจ และจะทำการอัลตราซาวนด์บริเวณหลอดเลือดที่คอไปมา เพื่อได้ภาพดีที่สุด ผู้รับการตรวจอาจจะได้ยินเสียงการไหลเวียนโลหิต เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจ ผู้ทำการตรวจจะเช็ดเจลออกจากบริเวณคอและภาพจะถูกนำไปวิเคราะห์ผล
 

การแปรผลการตรวจ

ตาม A consensus conference in 2003 of the society of radiologists in ultrasound
 
 • ผลปกติ คือ : ICA PSV <125 cm/s และ no plaque หรือไม่เห็น intimal thickness
 • <50% stenosis : ICA PSV <125 cm/s หรือมี plaque/intimal thickness
 • 50-69% stenosis : ICA PSV 125-130 cm/s และมี plaque
 • >70% stenosis : ICA PSV >230 cm/s และพบ plaque หรือ lumen ตีบ
 
หลังการตรวจ

ไม่มีขั้นตอนใดพิเศษที่ต้องดูแลหลังการตรวจและผู้รับการตรวจสามารถทานอาหาร ทำงาน ขับรถ และทำกิจกรรมได้ปกติหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ
 

การตรวจทางเลือกอื่น
 
 1. Carotid MRI/MRA
 2. Carotid CT
 3. Carotid Angiogram
 
การรักษาเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอตีบ
 
 1. การรักษาด้วยยา : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับความเสี่ยง และการใช้ยาที่เหมาะสม
 2. การรักษาด้วยการผ่าตัด : Carotid Endarterectomy
 3. การรักษาด้วยการทำบอลลูนและใส่ขดลวด
Carotid Duplex Ultrasound Test