HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความร่วมมือกับนานาชาติ

ความร่วมมือกับนานาชาติ

Universal Strategy Institute Limited Liability Company

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Universal Strategy Institute Limited Liability Company สร้างศูนย์ฉายรังสีด้วยเทคโนโลยี “Heavy Ion Therapy” เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งในเอเชียแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม