HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิกหัวใจ

ศูนย์และคลินิกหัวใจ

คลินิกหัวใจ


โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพก่อตั้งขึ้นเพื่อบริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยรู้จักการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูหัวใจครบทุกสาขาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
.
 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ โดย
  • การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย
  • การทำหัตถการแบบ invasive
  • การตรวจรังสีวินิจฉัย
   • การรักษาโรคหัวใจ
   • การทำหัตถการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
   • การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจ (Interventional Cardiology)
   
 • บริการด้านโรคหัวใจ

อายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์หัวใจต่างอุทิศตนในการทำงานเพื่อคงการรักษาโรคหัวใจในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Rating

คะแนนโหวต: 9.2 of 10, จากจำนวนคนโหวต 447 คน