HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิกหัวใจ

ศูนย์และคลินิกหัวใจ

คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน

โรคหัวใจ, คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน

คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการดูแลหัวใจแบบองค์รวมตั้งแต่การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีเป้าหมายคือการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดร่างกายเสื่อมสภาพ ตลอดจนวินิจฉัยโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นและให้การรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงในทุกช่วงวัย
 
วัตถุประสงค์การรักษา

 

 1. ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
 2. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 3. ให้ความรู้แบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ในการดูแลและป้องกันก่อนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 4. พัฒนาคุณภาพการบริการและการวินิจฉัยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
 5. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ยังไม่มีอาการและไม่มีโรคหัวใจ รวมทั้งผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจที่ต้องการทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต (wanted to know the future risk of developing cardiovascular disease) และสมัครใจที่จะหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้น (willing to find the suitable and practical way to reduce those risk) โดยจะได้รับประเมินความเสี่ยงทั้งโดยรวมและเฉพาะต้ว ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม (systemic and individual risk assessment) และได้รับคำปรึกษาแนะนำในการลดความเสี่ยงโดยทีม CVD Prevention (team approach risk management)
 
โรคหัวใจ, คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน
 
บริการของเรา
 
โปรแกรมการตรวจหัวใจ

 

 1. Primary Screening Program ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่ยังไม่มีอาการและหาแนวทางป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 2. Secondary Preventive Program ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะได้รับการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต พร้อมรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเพื่อชะลอการดำเนินของโรคให้ช้าที่สุดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

 
 
บริการที่แตกต่างเพื่อคุณโดยเฉพาะ
 
1. One-Stop Service for Heart Check-Up and Preventive Program

 

 • ค้นหาโรคหัวใจตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
 • ให้การป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดตะกรัน (Plaque) ที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดตามร่างกาย


2. Personalized Medicine จุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหัวใจยุคใหม่ที่ทุกคนจะได้รับ ได้แก่

 

 • แนวทางปฏิบัติเป็นของตัวเอง
 • การเลือกยาที่ตรงกับพันธุกรรมของตนเอง
 • การเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง
 • โปรแกรมการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่แตกต่างตามสาเหตุและความเสี่ยงของตนเอง

 
3. Registry and Monitoring ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจเลือด พยาธิสภาพหลอดเลือดของผู้ป่วย จะถูกเก็บเข้าเป็นระบบในฐานข้อมูลคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน พร้อมทั้งมีการเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเฝ้าติดตามรอยโรคเป็นระยะ ๆ
 
            คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ พร้อมดูแลหัวใจคุณให้แข็งแรง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมทางด้านป้องกันโรคหัวใจโดยตรง เพื่อให้หัวใจของคุณมีอายุที่ยืนยาว

โรคหัวใจมั่นใจเรา...