HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจ

แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

ช่วยลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 

และผู้มีโรคประจำตัว ปวดเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ไตวายเรื่อรัง ฯลฯ


ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานในอาคารปิด ใช้ระบบ

หมุนเวียนอากาศร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายและรวดเร็ว การป้องกันโดย

การฉีดวัคซีนย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อ

ผลลัพธ์ที่ดี

 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

โทร. 034-219600 ต่อ 6200-6202