HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

งดเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ป่วยใน

ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผู้ป่วยใน

 

 

อ่านเพิ่มเติม