HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

ราคาห้องพัก

ประเภทห้อง ราคาห้องพัก
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ราคา Observe (4 ชม.) ค่าอาหาร ราคารวม
Inter VIP
Inter VIP 6,400 800 2,270 400 7,600
Extra VIP
Extra VIP 6,400 800 2,270 400 7,600
VIP
VIP 5,300 800 1,960 400 6,500
Mini Superior
Mini Superior 2,900 800 1,340 300 4,000
New Super Deluxe
New Super Deluxe 2,900 800 1,340 300 4,000
Super Deluxe
Super Deluxe 2,200 800 1,030 300 3,300
Deluxe
Deluxe 2,000 800 930 300 3,100
ICU
ห้อง ICU 2,900 1,200 1,240 - 4,100
CCU
ห้อง CCU 2,700 1,100 1,240 300 4,100
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมโทร.034-219600 ต่อ 1160,1161