HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

ราคาห้องพัก

ประเภทห้อง ราคาห้องพัก
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ราคา Observe (4 ชม.) ค่าอาหาร ราคารวม
Extra VIP
Extra VIP 6,400 600 2,270 400 7,400
VIP
VIP 5,300 600 1,960 400 6,300
New Super Deluxe
New Super Deluxe 2,900 600 1,340 300 3,800
Super Deluxe
Super Deluxe 2,200 600 1,030 300 3,100
Deluxe
Deluxe 2,000 600 930 300 2,900
ICU
ห้อง ICU 2,900 1,000 1,240 - 3,900
CCU
ห้อง CCU 2,700 9000 1,240 300 3,900
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมโทร.034-219600 ต่อ 1160,1161