HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เราดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

 

 • ค้นหา... สาเหตุของโรค

   

 • รักษา... ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

   

 • ป้องกัน... การเกิดโรคซ้า

   

 • ฟื้นฟู... ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

   

สมองคุณ...กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เพราะโรคสมองป้องกันได้...หากรู้ทัน
ตรวจเช็คสมองโดยทีมแพทย์เฉพาะด้านสมองหลากสาขา