HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 โรคและการรักษา

อุบัติเหตุ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่

เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจเฮือก

1.       จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง
2.       นั่งคุกเข่าข้างลำตัวของผู้ป่วย
3.       เปิดเสื้อของผู้ป่วยออก
4.       วางส้นมือที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ระหว่างราวนมของผู้ป่วย
5.       เอามืออีกข้างวางทับลงไป
6.       เหยียดแขนตรงตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย
7.       ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ให้หน้าอกยุบลงลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
8.       ถอนมือขึ้นให้สุด โดยมือยังแตะกับหน้าอกผู้ป่วยตลอด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง
9.       กดตามจังหวะอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที
10.    กดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดกดโดยไม่จำเป็น
11.    กดหน้าอก นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง
12.    หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก
13.    หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง
14.    การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย
  
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็กเล็ก(อายุ1-8ปี)
 
1.       จัดท่าให้เด็กนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง
2.       นั่งคุกเข่าข้างลำตัวเด็ก
3.       เปิดเสื้อของเด็กออก
4.       วางส้นมือข้างที่ถนัดที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ระหว่างราวนมของผู้ป่วย
5.       เหยียดแขนตรงตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย
6.       ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ให้หน้าอกยุบลงลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
7.       ถอนมือขึ้นให้สุด โดยมือยังแตะกับหน้าอกผู้ป่วยตลอด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง
8.       กดตามจังหวะ เร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที
9.       (กรณีไม่ประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก) กดหน้าอก นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง
10.    หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก
11.    หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง
 
1.       (กรณีประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก)
o    หากผู้ช่วยเหลือมีคนเดียว
2.       เมื่อกดหน้าอกครบ 30 ครั้ง ให้ช่วยหายใจโดย
3.       ใช้มือของคุณข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น
4.       ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง
5.       เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง จนอกเด็กขยายขึ้น
6.       หลังจากนั้นกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 5 รอบ
o    หากผู้ช่วยเหลือมี2คนขึ้นไป
7.       เมื่อกดหน้าอกครบ 15 ครั้ง ให้ผู้ช่วยอีกคนช่วยหายใจโดย
8.       ใช้มือข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น
9.       ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง
10.    เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง จนอกเด็กขยายขึ้น
11.    หลังจากนั้นกดหน้าอก 15 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 10 รอบ
12.    หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก
13.    หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึง
 
1.       การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย
 
การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็กทารก
 
1.       จัดท่าให้เด็กนอนหงาย บนพื้นราบแข็ง
2.       นั่งคุกเข่าข้างลำตัวเด็ก
3.       เปิดเสื้อของเด็กออก
4.       (กรณีประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก)
 
1.       หากผู้ช่วยเหลือมีคนเดียว
2.       ใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย
3.       ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร
4.       ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง
5.       เมื่อกดหน้าอกครบ 30 ครั้ง ให้ช่วยหายใจโดย
6.       ใช้มือของคุณข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น
7.       ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง
8.       เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง
9.       หลังจากนั้นกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 5 รอบ
 
 
1.      หากผู้ช่วยเหลือมี2คนขึ้นไป
2.      ใช้นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย
3.      นิ้วที่เหลือทั้ง 2 ข้าง โอบรอบลำตัวเด็ก
4.      ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร
5.      ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง
6.      เมื่อกดหน้าอกครบ 15 ครั้ง ให้ผู้ช่วยอีกคนช่วยหายใจโดย
7.      ให้ผู้ช่วยอีกคน นั่งคุกเข่าข้างลำตัวของเด็ก ในด้านตรงกันข้าม
8.      ใช้มือข้างที่อยู่ด้านทางศีรษะของเด็กบีบจมูกของเด็กให้แน่น
9.      ใช้มืออีกข้างเชยคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปด้านหลัง
10.    เอาปากของคุณประกบลงบนปากของเด็ก แล้วเป่าลมให้เด็ก 2 ครั้ง
11.    หลังจากนั้นกดหน้าอก 15 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้งนับเป็น1รอบ ทำซ้ำจนครบ 10 รอบ
12.    (กรณีไม่ประสงค์จะช่วยด้วยการเป่าปาก) ให้กดหน้าอกอย่างเดียวโดย
13.    ใช้นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง วางที่กึ่งกลางกระดูกหน้าอก ถัดจากระดับราวนมของเด็กมาเล็กน้อย
14.    นิ้วที่เหลือทั้ง 2 ข้าง โอบรอบลำตัวเด็ก
15.    ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง ออกแรงกดหน้าอกลงตรงๆ ตั้งฉากกับหน้าอก ให้หน้าอกยุบลงลึก 4 เซนติเมตร
16.    ปล่อยให้หน้าอกเด็กยกตัวคืนสุด ไม่ทิ้งน้ำหนักค้าง
17.    กดตามจังหวะที่ผม/ดิฉันนับ 1,2,3,4,5,…
18.    นับตามจังหวะจนครบ 200 ครั้ง
19.    เมื่อครบ 5 รอบ (กรณีช่วยหายใจ) หรือกดครบ200ครั้ง (กรณีไม่ช่วยหายใจ)
20.    หากมีคนอื่นช่วย ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอก
21.    หากไม่มีคนช่วย ให้กดหน้าอกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัว หรือหายใจได้เอง หรือเจ้าหน้าที่ไปถึง
22.    การปั๊มหัวใจโดยทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย
 
วิธีการรัดกระตุกใต้ลิ้นปี่ กรณีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ใหญ่และเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (Choking Adult)
 
หากผู้ป่วยสามารถพูดหรือไอออกเสียงได้

·         ให้กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอออกเอง
·         รอความช่วยเหลือไปถึง
·         สังเกตอาการของผู้ป่วย

หากผู้ป่วยไม่สามารถพูดหรือไอออกเสียงได้

·         ให้ผู้ป่วยยืน หรือนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิง
·         ผู้ช่วยเหลือยืนด้านหลังของผู้ป่วย
·         โอบมือรอบลำตัวผู้ป่วย
·         กำมือเป็นกำปั้นวางใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือของผู้ป่วย โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน
·         เอามืออีกข้างกุมกำปั้นไว้ให้แน่น
·         กระตุกมือเข้าหาตัวในแนวดันขึ้นบน ให้เร็วและแรง ไปด้านบนและด้านหลัง ให้มีแรงดันในช่องปอดคล้ายการไอ
·         ทำซ้ำติดกันห้าครั้ง
·         ให้ดูว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่
·         หากยังไม่หลุด ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าสิ่งแปลกปลอกจะหลุดออกมา

หากผู้ป่วยเริ่มไม่รู้สึกตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่”
 
วิธีการช่วยเหลือกรณี สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กทารกน้อยกว่า 1 ปี
(Choking infant)

หากผู้ป่วยสามารถร้องหรือไอออกเสียงได้

·         จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
·         กระตุ้นให้ผู้ป่วยไอออกเอง
·         รอความช่วยเหลือไปถึง
·         สังเกตอาการของผู้ป่วย

หากผู้ป่วยไม่สามารถร้องหรือไอออกเสียงได้

·         ให้ผู้ช่วยเหลือนั่งบนเก้าอี้
·         จับให้ทารกนอนคว่ำหน้าลง ลำตัวอยู่บนท้องแขนของผู้ช่วยเหลือ
·         ให้มือชองผู้ช่วยเหลือจับที่ส่วนคางของทารก
·         ให้ศีรษะของทารกอยู่ต่ำกว่าลำตัวตลอด
·         ใช้ส้นมือตบตรงกลางหลังของทารกระหว่างกระดูกสะบัก 2 ข้าง ทั้งหมด 5 ครั้งติดต่อกัน
·         หลังจากนั้นให้จับทารกนอนหงายบนท้องแขนอีกข้าง โดยวางแขนไว้บนตัก
·         ให้ศีรษะของทารกอยู่ต่ำกว่าลำตัว
·         ใช้นิ้วกลางและนิ้วนานกดแบบกระแทกบนกระดูกหน้าอกของทารกต่ำกว่าระดับหัวนมเล็กน้อย
·         กดกระแทกทั้งหมด 5 ครั้งติดต่อกัน
·         เปิดปากทารกดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาในปากทารกให้เห็นหรือไม่
·         หากไม่เห็นสิ่งแปลกปลอม ห้ามนำนิ้วล้วงเข้าไปในปากของทารก
·         ให้ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 2 ใหม่ จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา