HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ข้อความจากผู้บริหาร

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ถูกจัดวางให้เป็นศุนย์การแพทย์ทางภาคตะวันตก ของโรงพยาบาลในเครือ เปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคนี้ ทางด้านการแพทย์ ภาระกิจที่สำคัญยิ่งของฝ่ายบริหารคือ ต้องเร่งปรับปรุง การบริหารจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด การเงิน คุณภาพบริการ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดคือ นำโรงพยาบาลผ่านการรับรองตรวจมาตรฐานจาก สรพ. ให้ได้ภายในปี 2559 นี้