HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อบรม BLS ให้กับเจ้าหน้ามูลนิธิ ตำรวจ และสถานประกอบการ

อบรมBLS ให้กับเจ้าหน้ามูลนิธิ ตำรวจ และสถานประกอบการ ในจังหวัดนครปฐม 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมชั้น 11 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

เพิ่มเติม

ออกเยี่ยม – มอบตู้ยา สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 23-23 มีนาคม 2559

ออกเยี่ยม – มอบตู้ยา สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 23-23 มีนาคม 2559
 

เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพิ่มเติม